หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เขตการปกครอง
คณะกรรมการ
ครู กศน.ตำบลโนนหัน
ข่าวสารและกิจกรรม
แบบประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล

 
กิจกรรมการพัฒนากายภาพและการบริหารจัดการ กศน.ตำบล


นางสาวพิกุล ตรงประสิทธิ์ หัวหน้า กศน.ตำบลโนนหัน นำทีมครู กศน.ตำบล และชาวบ้าน ร่วมกันลงพื้นที่พัฒนากายภาพ ปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน และบริหารจัดการ กศน.ตำบลโนนหัน ตามโครงการการพัฒนากายภาพและการบริหารจัดการ กศน.ตำบล  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2555

 

สภาพปัจจุบัน
กศน.ตำบลโนนหัน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนงาม ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ลักษณะอาคารเป็นเอกเทศ มีขนาดความกว้าง 15 เมตร ความยาว 20 เมตร ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศยังไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขาดความสวยงาม ความเป็นระเบียบ ตลอดจนเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่เพียงพอ

สภาพปัญหาและจุดพัฒนา
กศน.ตำบลโนนหัน พบปัญหาสภาพแวดล้อมภายใน กศน.ตำบล ยังขาดความเป็นระเบียบบรรยากาศไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยบริเวณรอบ กศน.ตำบลไม่สะอาดเพียงพอ และภายในหมู่บ้านที่ กศน.ตำบลตั้งอยู่ยังไม่สะอาดเป็นระเบียบเท่าที่ควรรั้วชำรุด ร่องน้ำอุดตัน ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพให้ดูสวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิธีการ/กิจกรรม/โครงการหรือขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนารองรับที่ชัดเจน ปรับปรุงภูมิทัศน์ละสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกรอบ กศน.ตำบล โดยดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาดังนี้

 1. วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของหมู่บ้าน / ชุมชน (SWOT)
 2. จัดทำแผน/โครงการพัฒนา กศน.ตำบล และชุมชน โดยความร่วมมือจากผู้นำและชาวบ้าน
 3. แต่งตั้งคณะทำงาน
 4. ประชุมคณะทำงาน กศน.ตำบล ผู้นำหมู่บ้านที่ กศน.ตั้งอยู่ เพื่อวางแผนในการพัฒนา กศน.ตำบล ชุมชนโดยรอบ
 5. ประสานเครือข่าย
 6. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์(กระถางจากยางรถยนต์และขากระถาง)
 7. จัดอบรมวิทยากรกระบวนการภายในหมู่บ้าน
 8. ดำเนินการตามโครงการ
 9. ประเมินผลตามโครงการ

ผลที่ได้รับ

 1. สภาพแวดล้อมอาคาร กศน.ตำบลทั้งบริเวณภายในและภายนอกมีสภาพที่พร้อมต่อการจัดกิจกรรม
 2. มีระบบสาธารณูประโภคของ กศน.ตำบลที่มีความสมบูรณ์ปลอดภัยไว้บริการ
 3. ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาการเรียน
 4. ประชาชนในชุมชนมีชุมชนที่น่าอยู่ มีสภาวะแวดล้อมที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีระเบียบวินัย และมีการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างต่อเนื่อง
 5. ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้และมีเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
 6. หมู่บ้านโนนงาม หมู่ 6 เป็นชุมชนที่มีภูมิทัศน์สะอาด สวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมกับเป็นชุมชนน่าอยู่
 7. ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกสาธารณะ และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 8. ประชาชนในชุมชนมีผักปลอดสารพิษไว้เพื่อบริโภค สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน รู้จักการประหยัดและอดออม

สรุปผลการดำเนินงาน

 1. มีสภาพแวดล้อมอาคาร กศน.ตำบลทั้งบริเวณภายในและภายนอกมีสภาพที่พร้อมต่อการจัดกิจกรรม
 2. มีระบบสาธารณูประโภคของ กศน.ตำบลที่มีความสมบูรณ์ปลอดภัยไว้บริการ
 3. ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาการเรียน
 4. ประชาชนในชุมชนมีชุมชนที่น่าอยู่ มีสภาวะแวดล้อมที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีระเบียบวินัย และมีการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างต่อเนื่อง
 5. ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้และมีเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
 6. หมู่บ้านโนนงาม หมู่ 6 เป็นชุมชนที่มีภูมิทัศน์สะอาด สวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมกับเป็นชุมชนน่าอยู่
 7. ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกสาธารณะ และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 8. ประชาชนในชุมชนมีผักปลอดสารพิษไว้เพื่อบริโภค สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน รู้จักการประหยัดและอดออม


ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

หลังการปรับภูมิทัศน์กลับด้านบน

 
 
สถิติผู้เข้าชม :   1042
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโนนหัน
หมู่ที่ 6 บ้านโนนงาม ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290  โทรศัพท์ 085-8751119   อีเมล์: tatakul@hotmail.com

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย รัฐธนันท์  เตโชภาส   ดูแลและปรับปรุงโดย เจษฎาภรณ์ ทองมี